ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ارمەنيا مەن ازەربايجان ٴبىرىن - ٴبىرى شەكارادا وق جاۋدىردى دەپ جازعىرادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-11-19 09:32


    ٴوز حابارىمىز. ارمەنيا قورعانىس مينيسترلىگى جەرگىلىكتى ۋاقىت 11-ايدىڭ 18-كۇنى حابار جاريالاپ بىلاي دەدى: 11-ايدىڭ 17-كۇنى ٴتۇن ورتاسىندا ازەربايجان ارمياسى ارمەنيامەن وتكىزىپ بەرۋ - وتكىزىپ الۋ وڭىرىندە ارمەنيانىڭ تاۋىس رايونىنا وق جاۋدىردى، ارمەنيا جاق قاتىستى جولدار ارقىلى جاعدايدى ازەربايجانعا دەركەزىندە ۇقتىردى. سول كۇنى ازەربايجان قورعانىس مينيسترلىگى بۇعان جاۋاپ قايتارىپ، ارمەنيا ارمياسى ازەربايجانعا وق جاۋدىرعان سوڭ ازەربايجان اسكەري بولىمدەرى ىلە-شالا قايتارما سوققى بەردى دەدى.


اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ارمەنيا مەن ازەربايجان ٴبىرىن - ٴبىرى شەكارادا وق جاۋدىردى دەپ جازعىرادى

ازەربايجان ارمياسى ارمەنيامەن وتكىزىپ بەرۋ - وتكىزىپ الۋ وڭىرىندە ارمەنيانىڭ تاۋىس رايونىنا وق جاۋدىردى، ارمەنيا جاق قاتىستى جولدار ارقىلى جاعدايدى ازەربايجانعا دەركەزىندە ۇقتىردى.