ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

گۋتتەرەس افعانستاننىڭ كابۋل حالىقارالىق تاقتاي دوپ الاڭىندا تۋىلعان قوپارىلىس ۋاقيعاسىن قاتاڭ ايىپتادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜|     发布日期: 2022-07-30 18:23

 

ٴوز حابارىمىز. 7-ايدىڭ 29-كۇنى ب م ۇ-نىڭ باس حاتشىسى گۋتتەرەس ورىنباسار مالىمدەمەشىسى حاك ارقىلى مالىمدەمە جاريالاپ، سول كۇنى افعانستاننىڭ كابۋل حالىقارالىق تاقتاي دوپ الاڭىندا تۋىلعان قوپارىلىس شابۋىلىن قاتاڭ ايىپتادى. حابارعا قاراعاندا، وسى ۋاقيعادا كوپتەگەن جاي بۇقارا جارالانعان جانە قازا بولعان.

اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

گۋتتەرەس افعانستاننىڭ كابۋل حالىقارالىق تاقتاي دوپ الاڭىندا تۋىلعان قوپارىلىس ۋاقيعاسىن قاتاڭ ايىپتادى

افعانستاننىڭ كابۋل حالىقارالىق تاقتاي دوپ الاڭىندا تۋىلعان قوپارىلىس شابۋىلىن قاتاڭ ايىپتادى. حابارعا قاراعاندا، وسى ۋاقيعادا كوپتەگەن جاي بۇقارا جارالانعان جانە قازا بولعان.