ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

بايدەننىڭ جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋستى تەكسەرتۋ ناتيجەسى تاعى دا بولىمدى بولىپ شىقتى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2022-07-31 19:00

 

ٴوز حابارىمىز. ا ق ش-تىڭ اق سارايىنداعى زۇڭتۇڭ شيپاگەرى كەشە بىلاي دەدى: ا ق ش زۇڭتۇڭى بايدەننىڭ وسى كۇنگى جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋستى تەكسەرتۋ ناتيجەسى تاعى دا بولىمدى بولىپ شىقتى، جالعاستى باقىلانۋى جانە قايتادان اۋاشالانۋى كەرەك.

اۋدارعان:امانتاي مۇسايىپ ۇلى 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

بايدەننىڭ جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋستى تەكسەرتۋ ناتيجەسى تاعى دا بولىمدى بولىپ شىقتى

جالعاستى باقىلانۋى جانە قايتادان اۋاشالانۋى كەرەك.