ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ەۆرو رايونىندا 7-ايدا اقشانىڭ قۇنسىزدانۋ مولشەرى تاعى دا تىڭ ورەگە كوتەرىلدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2022-07-31 19:01

 

ٴوز حابارىمىز. ەۆروپا وداعىنىڭ ساناق مەكەمەسى تاياۋدا جاريالاعان العاشقى ساناق مالىمەتىندە كورسەتىلۋىنشە، ۋكراينا جاعدايىنىڭ ىقپالىنان ەۆرو رايونىندا ەنەرگيا جانە ازىق – تۇلىك باعاسى ٴۇرتىس قىمباتتاپ، 7-ايدا اقشانىڭ قۇنسىزدانۋ مولشەرى جىلدىق مولشەرى بويىنشا ەسەپتەگەندە % 8.9 كە جەتىپ، بازار مەجەسىنەن اسىپ، تاريحتاعى تىڭ ورە تاعى ٴبىر رەت جاراتىلدى.

اۋدارعان:امانتاي مۇسايىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ەۆرو رايونىندا 7-ايدا اقشانىڭ قۇنسىزدانۋ مولشەرى تاعى دا تىڭ ورەگە كوتەرىلدى

بازار مەجەسىنەن اسىپ، تاريحتاعى تىڭ ورە تاعى ٴبىر رەت جاراتىلدى