ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

حالىقارالىق قوعام ٴبىر جۇڭگو پرينسيبىنە تاباندى بولاتىندىقتارىن باسا دارىپتەپ، پەلوسيدىڭ سۋماڭداپ تايۋانعا بارعاندىعىن جازعىردى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜|     发布日期: 2022-08-04 09:50

 

ٴوز حابارىمىز. ا ق ش پارلامەنتى قاۋىم پالاتاسىنىڭ باستىعى پەلوسي جۇڭگونىڭ كۇشتى قارسىلىعىن جانە قاتاڭ تىلدەسۋىن مىسە تۇتپاي، سۋماڭداپ جۇڭگونىڭ تايۋان رايونىنا جەتىپ باردى. حالىقارالىق قوعام: ونىڭ مۇنىسى جۇڭگونىڭ يەلىك ۇقىعى مەن تەرريتوريا تۇتاستىعىنا اۋىر سۇعاناقتىق جاساعاندىق،-دەپ قاتاڭ سوگىسكە سالدى، سونىمەن بىرگە ٴبىر جۇڭگو پرينسيبىنە تاباندى بولاتىندىقتارىن، جۇڭگونىڭ مەملەكەتتىڭ يەلىك ۇقىعى مەن تەرريتوريا تۇتاستىعىن قورعاۋ ٴۇشىن قولدانعان بارلىق قاجەتتى شارالارىن باتىل قولدايتىندىقتارىن ايتتى.


    ب م ۇ - نىڭ باس حاتشىسى گۋتتەرەس 8-ايدىڭ 3-كۇنى تىلشىلەردىڭ تاياۋدا ا ق ش قاۋىم پالاتاسىنىڭ باستىعى پەلوسيدىڭ تايۋانعا سۋماڭداپ بارۋىنا قاتىستى سۇراۋلارىنا جاۋاپ بەرىپ مىنانى قايتالاي دارىپتەدى: ب م ۇ ٴبىر جۇڭگو ساياساتىنا جانە ب م ۇ جينالىسى ماقۇلداعان 2758 - ٴنومىرلى قاۋلىعا ۇزدىكسىز قۇرمەت ەتەدى. گۋتتەرەس بىلاي دەدى: ٴبىزدىڭ مايدانىمىز وتە ايقىن، ٴبىز بىرلەسكەن مەملەكەتتەر ۇيىمى جينالىسىنىڭ قاۋلىسىنا جانە ٴبىر جۇڭگو ساياساتىنا بويسۇنامىز، بۇل ٴبىزدىڭ بارلىق قىزمەتىمىزدىڭ شىعار ٴتۇيىنى.


    اراب ەلدەرى وداعى باس كومەكشىسىنىڭ باس حاتشىسى ٴارى گات باس حاتشى كەڭسەسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى حۇسام زاكي باسا دارىپتەپ بىلاي دەدى: اراب ەلدەرى وداعى ٴبىر جۇڭگو پرينسيبىن باتىل اتقارىپ، جۇڭگونىڭ مەملەكەتتىڭ يەلىك ۇقىعى مەن تەرريتوريا تۇتاستىعىن قورعاۋىن قولدايدى.


    رەسەي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مالىمدەمە جاريالاپ بىلاي دەدى: رەسەي پەلوسيدىڭ بۇل قىلىعىن كوپە-كورنەۋ ارانداتۋشىلىق دەپ بىلەدى. تايۋان ماسەلەسى بۇكىلدەي جۇڭگونىڭ ىشكى ٴىسى، جۇڭگونىڭ تايۋان ماسەلەسىندە بارلىق قاجەتتى شارالاردى قولدانىپ، مەملەكەتتىڭ يەلىك ۇقىعى مەن تەرريتوريا تۇتاستىعىن قورعايتىن ۇقىعى بار.


    پاكيستاننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مىنانى قايتالاي دارىپتەدى: پەلوسيدىڭ تايۋانعا سۋماڭداپ بارۋى ٴوڭىردىڭ بەيبىتشىلىگى مەن ورنىقتىلىعىنا اۋىر ىقپال جاسادى. پاكيستان ٴبىر جۇڭگو پرينسيبىن باتىل ۇستانىپ، جۇڭگونىڭ يەلىك ۇقىعى مەن تەرريتوريا تۇتاستىعىن باتىل قولدايدى.


    چاۋشيان سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمدەمەشىسى بىلاي دەدى: ا ق ش - تىڭ ارسىزدىقپەن باسقا ەلدىڭ ىشكى ىسىنە كيلىگۋى جانە قاساقانا كورسەتكەن ساياسي اسكەري ارانداتۋشىلىعى ٴوڭىردىڭ بەيبىتشىلىگى مەن حاۋىپسىزدىگىن بۇلدىرەتىن پالە-قالانىڭ قاينار كوزى. تايۋان جۇڭگونىڭ ايرىلماس ٴبىر بولەگى، تايۋان ماسەلەسى جۇڭگونىڭ ىشكى ىسىنە جاتادى.


    لاوستىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ٴبىر جۇڭگو پرينسيبىن قولدايتىندىعىن قايتالاي دارىپتەپ، ” ەكى جۇڭگو “ نەمەسە ” ٴبىر جۇڭگو، ٴبىر تايۋان “ جاساۋ قاسكۇنەمدىگىنە قارسى تۇرىپ، جۇڭگونىڭ بەيبىت جولمەن بىرلىككە كەلۋىن باتىل قولدادى.


    شىعىس وڭتۇستىك ازيا ەلدەرى وداعىنىڭ كەزەكتى ٴتوراعا ەلى ەرەكشە ۋاكىلدەر ۇيىرمەسىنىڭ باستىعى، كامبودجانىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مەن حالىقارالىق سەلبەستىك مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەت ىستەرى حاتشىسى كاڭ فۋ بىلاي دەدى: كامبودجا ٴبىر جۇڭگو پرينسيبىنە تاباندى بولىپ، ا ق ش ـ تى ۋادەسىندە تۇرۋعا، ٴبىر جۇڭگو پرينسيبىنە جانە جۇڭگو مەن ا ق ش ـ تىڭ ٴۇش بىرلەسپە مازمۇنداماسىنا بويسۇنۋعا قۋزايدى.


    يران سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمدەمەشىسى كاناني بىلاي دەدى : ا ق ش ـ تىڭ جۇڭگونىڭ ىشكى ىسىنە كيلىگۋى جانە جۇڭگونىڭ يەلىك ۇقىعى مەن تەرريتوريا تۇتاستىعىنا اۋىر سۇعاناقتىق جاساۋى ا ق ش ـ تىڭ دۇنيە جۇزىندەگى تۇرلىشە ەلدەرگە كيلىگۋىنىڭ تاعى ٴبىر ىسپاتى.


    كۋبا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى: ا ق ش - تىڭ ارانداتۋشىلىق ارەكەتى وڭىرلىك جانە حالىقارالىق بەيبىتشىلىك پەن حاۋىپسىزدىكتى ٴبۇلدىردى،- دەپ ايىپتادى.


    سيريا، پالەستين، ۆەنەسۋەلا قاتارلى ەلدەر دە ا ق ش - تىڭ جۇڭگونىڭ يەلىك ۇقىعىنا قول سۇققاندىعىنا قارسى تۇرىپ، ٴبىر جۇڭگو پرينسيپىنە تاباندى بولاتىندىقتارىن قايتالاي دارىپتەدى.


    بۇدان سىرت، كوپ ەلدىڭ جۇڭگودا تۇراتىن ەلشىلەرى مىنانى قاتاڭ اتاپ كورسەتتى: پەلوسي جۇڭگونىڭ تايۋان رايونىنا بارىپ ٴبىر جۇڭگو پرينسيپىنە سايىس جاريالاۋدان مارقادام تاپپايدى، دۇنيە ٴجۇزى باستان - اياق ٴبىر جۇڭگو پرينسيبىن قولدايدى. پەلوسيدىڭ مۇنىسى حالىقارالىق زاڭ مەن حالىقارالىق قارىم-قاتىناستىڭ نەگىزگى ولشەمىن اۋىر دارەجەدە بۇلدىرگەندىك. الجيريانىڭ جۇڭگودا تۇراتىن باس ەلشىسى حاسان رابەح بىلاي دەدى : 1971 - جىلى تايۋان بىرلەسكەن مەملەكەتتەر ۇيىمىنىڭ زاڭدى ورنىنان شىعارىلىپ تاستالعان، جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسى بىرلەسكەن مەملەكەتتەر ۇيىمىنداعى زاڭدى ورنىن قالپىنا كەلتىردى، بۇل مايداندى تۇتاس حالىقارالىق قوعام مويىندايدى، ەندەشە، كىمدە - كىم تايۋانعا سۋماڭداپ بارسا دا بۇل شىندىقتى وزگەرتە المايدى.


    يراقتىڭ جۇڭگودا تۇراتىن باس ەلشىسى شۋرش سايد بىلاي دەدى: يراق ب م ۇ-نىڭ قاتىستى قاۋلىلارىن قولدايدى، جۇڭگونىڭ يەلىك ۇقىعى مەن تەرريتوريا تۇتاستىعىنا قۇرمەت ەتەدى. يراق ب م ۇ ـ نىڭ 1971 ـ جىلى شىعارعان قاۋلىسىن قولدايدى، ياعني دۇنيە جۇزىندەگى ٴار ەل ٴبىر جۇڭگونى مويىندايدى، جۇڭگونىڭ يەلىك ۇقىعىن مويىندايدى. بۇل توتەنشە ماڭىزدى، جۇڭگو شەكاراسىن وزگەرتۋدىڭ قاندايى بولسا دا حالىقارالىق زاڭدى بۇلدىرگەندىك، يراق ب م ۇ شىعارعان قاتىستى قاۋلىلاردى ٴباز-باياعىسىنداي قولدايدى.


اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

حالىقارالىق قوعام ٴبىر جۇڭگو پرينسيبىنە تاباندى بولاتىندىقتارىن باسا دارىپتەپ، پەلوسيدىڭ سۋماڭداپ تايۋانعا بارعاندىعىن جازعىردى

ب م ۇ ٴبىر جۇڭگو ساياساتىنا جانە ب م ۇ جينالىسى ماقۇلداعان 2758 - ٴنومىرلى قاۋلىعا ۇزدىكسىز قۇرمەت ەتەدى. گۋتتەرەس بىلاي دەدى: ٴبىزدىڭ مايدانىمىز وتە ايقىن، ٴبىز بىرلەسكەن مەملەكەتتەر ۇيىمى جينالىسىنىڭ قاۋلىسىنا جانە ٴبىر جۇڭگو ساياساتىنا بويسۇنامىز، بۇل ٴبىزدىڭ بارلىق قىزمەتىمىزدىڭ شىعار ٴتۇيىنى.