ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

ەلىمىزدە ەرتە پىساتىن كۇرىشتەن ٴونىم الىندى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜|     发布日期: 2022-08-04 10:04

 

ٴوز حابارىمىز. اۋىل شارۋاشىلىعى، اۋىل-قىستاق مينيسترلىگىنىڭ اۋىل شارۋاشىلىق جاعدايىنا جۇرگىزگەن تەكسەرۋىندە كورسەتىلۋىنشە، قازىر ەلىمىزدە ەرتە پىساتىن كۇرىشتەن ٴونىم الىنىپ، كولەمى ورنىقتى ارتىپ، بىرلىك ٴونىمى نەگىزىنەن ورنىقتى بولعان. جاي پىساتىن كۇرىشتىڭ %80 استامنىڭ مايساسى وتىرعىزىلىپ، مايسانىڭ ٴوسۋ جاعدايى ٴبىرشاما جاقسى بولعان.

اۋدارعان: سەرىك راقىم ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ەلىمىزدە ەرتە پىساتىن كۇرىشتەن ٴونىم الىندى

قازىر ەلىمىزدە ەرتە پىساتىن كۇرىشتەن ٴونىم الىنىپ، كولەمى ورنىقتى ارتىپ، بىرلىك ٴونىمى نەگىزىنەن ورنىقتى بولعان. جاي پىساتىن كۇرىشتىڭ %80 استامنىڭ مايساسى وتىرعىزىلىپ، مايسانىڭ ٴوسۋ جاعدايى ٴبىرشاما جاقسى بولعان.