ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

حالىقارالىق قوعام ٴبىر جۇڭگو پرينسيبىن باتىل اتقارىپ، ا ق ش ـ نىڭ جۇڭگونىڭ ىشكى ىسىنە دورەكىلىكپەن كيلىگۋىنە قارسى تۇراتىندىقتارىن قايتالاي دارىپتەدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2022-08-05 11:18
 
ٴوز حابارىمىز. ا ق ش پارلامەنتى قاۋىم پالاتاسىنىڭ باستىعى پەلوسيدىڭ جۇڭگونىڭ تايۋان رايونىنا تىمىسكىلەپ بارۋىنا قاراتا، حالىقارالىق قوعام ا ق ش–نىڭ جۇڭگونىڭ ىشكى ىسىنە دورەكىلىكپەن كيلىگۋىنە، جۇڭگونىڭ مەملەكەتتىڭ يەلىك ۇقىعى مەن تەرريتوريا تۇتاستىعىنا سۇعاناقتىق جاساۋىنا، تايۋان بۇعازىنىڭ بەيبىتشىلىگى مەن ورنىقتىلىعىن بۇلدىرۋىنە باتىل قارسى تۇراتىندىقتارىن، ٴبىر جۇڭگو پرينسيبىن باتىل اتقارىپ، جۇڭگونىڭ شارا قولدانىپ وزەكتى مۇددەسىن قورعاۋىن قولدايتىندىعىن قايتالاي دارىپتەدى. 
 
رەسەي مەملەكەت حاۋىپسىزدىك كەڭەسى ٴتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى دميتري مەدۆەدەۆ 8-ايدىڭ 4-كۇنى تىلشىلىك قابىلداعاندا بىلاي دەدى: ا ق ش پارلامەنتى قاۋىم پالاتاسىنىڭ باستىعى پەلوسيدىڭ تايۋانعا تىمىسكىلەپ بارۋى كوپە-كورنەۋ ارانداتۋشىلىق ىستەگەندىك ٴارى ازيانىڭ حاۋىپسىزدىگىن تىكەلەي بۇلدىرەدى. پەلوسيدىڭ بۇل ارەكەتى ەڭ اۋەلى ازيانىڭ شۇعىل جاعدايىن ۋشىقتىرىپ، ونان سوڭ ورتادان ولجا تۇسىرۋگە سۇقتانعاندىقتان باسقا دانەڭە ەمەس.
 
نيكاراگۋانىڭ زۇڭتۇڭى وتگا بىلاي دەدى : ا ق ش–نىڭ تىمىسكىلەپ بارۋ ارەكەتى قۇتىرىنا ارانداتۋشىلىق جاساعاندىق. ا ق ش تايۋاننىڭ جۇڭگو تەريتورياسى ەكەنىن ابدەن بىلەدى، ويتكەنى ب م ۇ قارارى مەن ا ق ش ٴوزى قول قويعان بىرلەسكەن مازمۇندامانىڭ بارىندە دۇنيە جۇزىندە تەك ٴبىر عانا جۇڭگو بار ەكەنى مويىندالعان، ٴبىراق ا ق ش ٴبىر جۇڭگو پرينسيبىن شىنايى مويىنداعىسى كەلمەيدى، ٴبىز قازىر كورىپ وتىرعان وسى فاكتتەر ولاردىڭ ارانداتۋشىلىق ىستەپ جاتقاندىعىن دالەلدەيدى، وسىنىڭ ٴوزى ٴبىر ٴتۇرلى ارانداتۋشىلىق.
 
شىعىس وڭتۇستىك ازيا ەلدەرى وداعىنىڭ كەزەكتى ٴتوراعا ەلى كامبودجانىڭ سىرتقى ىستەر جانە حالىقارالىق سەلبەستىك مينيسترلىگى بىلاي دەپ مالىمدەمە جاريالادى : شىعىس وڭتۇستىك ازيا ەلدەرى وداعىنا مۇشە ەلدەر ٴبىر جۇڭگو پرينسيبىن قولداپ، ب م ۇ ەرەجەسى مەن شىعىس وڭتۇستىك ازيانىڭ دوستىق سەلبەستىك شارتىن قورعاۋعا ۇندەيدى. 
 
سەربيانىڭ زۇڭليى بۇرنابيچ مىنانى قايتالاي دارىپتەدى : سەربيا ٴبىر جۇڭگو پرينسيپىنە تاباندى بولادى، تايۋان جۇڭگونىڭ ايرىلماس ٴبىر بولشەگى. 
 
پالەستيننىڭ زۇڭتۇڭ سارايى بىلاي دەپ مالىمدەمە جاريالادى: پالەستين جۇڭگونىڭ يەلىك ۇقىعى مەن تەرريتوريا تۇتاستىعىن قورعاۋىن باتىل قولدايدى، ٴبىر جۇڭگو پرينسيپىنە قايشى ٴارقانداي ارەكەتتى توقتاتۋعا ۇندەيدى.
 
يندونەزيا، باحرەيىن، تايلاند، ەريترەيا، تانزانيا، ەفيوپيا، وڭتۇستىك سۋدان، برۋندي، زيمبابۆە، كونگو، سۋدان قاتارلى ەلدەر دە ا ق ش - نىڭ جۇڭگونىڭ يەلىك ۇقىعىنا قول سۇعۋ ارەكەتىنە قارسى تۇرىپ، ٴبىر جۇڭگو پرينسيپىنە تاباندى بولاتىندىقتارىن قايتالاي دارىپتەدى.
 
بۇدان سىرت، كوپتەگەن ەلدەردىڭ جۇڭگودا تۇراتىن باس ەلشىسى پەلوسيدىڭ جۇڭگونىڭ تايۋان رايونىنا تىمىسكىلەپ بارۋىنا باتىل قارسى تۇراتىندىقتارىن ٴبىلدىردى. 
 
سىريانىڭ جۇڭگودا تۇراتىن باس ەلشىسى حاساني بىلاي دەدى : سيريا پەلوسيدىڭ تايۋانعا تىمىسكىلەپ بارۋىنا باتىل قارسى تۇرادى، ا ق ش–نىڭ بۇل ارەكەتى جۇڭگوعا اشىق ارانداتۋشىلىق جاساعاندىق. ىرسىريا اق ش -نىڭ جۇڭگونىڭ ىشكى ىسىنە كيلىگۋ، جۇڭگونىڭ يەلىك ۇقىعى مەن تەرريتوريا تۇتاستىعىن ٴبۇلدىرۋ ارەكەتىن ايىپتايدى. 
 
كونگو كيمچاسانىڭ جۇڭگودا تۇراتىن باس ەلشىسى فرانسوۆا ەنكۋنا بالۋمۋەني بىلاي دەدى : پەلوسي ٴبىر جۇڭگو پرينسيبىن ەلەپ- ەسكەرمەدى، دۇنيە ٴجۇزى ٴتارتىبىن بىلىقتىرۋ ارەكەتىن حالىقارالىق قوعام قالامايدى. تايۋان ماسەلەسى بۇكىلدەي جۇڭگونىڭ ىشكى ىسىنە جاتادى، يەلىك ۇقىقتى ٴاربىر ەلدىڭ ٴبارىن دە ىشكى ىستەردى، ديپلوماتيالىق ىستەردى ٴوز ەركى بويىنشا ٴبىر جاقتىلى ەتۋ، سونداي - اق ٴوزىنىڭ تەرريتوريا تۇتاستىعىنا كەپىلدىك ەتۋ ۇقىعى بولادى، مۇنداي يەلىك ۇقىق باسقا ەلدىڭ شەڭگەلدەۋى مەن كيلىگۋىنە ۇشىرامايدى.
 
 
اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى
 
 
 
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

حالىقارالىق قوعام ٴبىر جۇڭگو پرينسيبىن باتىل اتقارىپ، ا ق ش ـ نىڭ جۇڭگونىڭ ىشكى ىسىنە دورەكىلىكپەن كيلىگۋىنە قارسى تۇراتىندىقتارىن قايتالاي دارىپتەدى

بۇدان سىرت، كوپتەگەن ەلدەردىڭ جۇڭگودا تۇراتىن باس ەلشىسى پەلوسيدىڭ جۇڭگونىڭ تايۋان رايونىنا تىمىسكىلەپ بارۋىنا باتىل قارسى تۇراتىندىقتارىن ٴبىلدىردى