سۋرەتتەر قازىرگى ورنى:
نەپالدا ءبىر وتباىسنداعى ءتورت جان سيرەك ۇشىرايتىن قاسقىر تۇك اۋرۋىنا ۇشىراعان
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور:داۋىلبەك | جاڭالانعان ۋاقىت:2013-12-03 17:24:50

 

    سامۇرىق تورابىنىڭ حابارى. نەپالدا ءبىر وتباىسنداعى ءتورت جان سيرەك ۇشىرايتىن قاسقىر تۇك اۋرۋىنا (بەت اۋزىنا، دەنەسىنە تۇك قاپتاۋ اۋرۋى) ۇشىراعان. 38 جاستاعى انا دەۆي بۋدحازوك (Devi Budhathoki) پەن ونىڭ ءۇش بالاسىنا وسىدان بۇرىن ماڭدايىنا جانە دەنەسىنە ۇزىن تۇك قاپتاعان. ءوز بالاسىنىڭ قوعامداعى جانە مەكتەپتەگى تۇرمىسىنان الاڭداعان ول ءۇش بالاسىن كاتىماندۋعا اكەلىپ نۇرمەن ەمدەۋ جاساتادى. ەمدەۋدەن كەيىن ولار دەنەسىندەگى قاپتاعان قالىڭ تۇكتەن قۇتىلىپ، جاڭا تۇرمىسن باستايدى. ۇعىسۋعا قاراعاندا، قاسقىر تۇك اۋىرۋىن ەمدەگەندە دەنەگە جاراقات ءتۇسۋ، تەرى قابىنۋ نەمەسە دەنەدە راكسيا بەرۋ قاتارلى جايتتەر تۋىلۋى مۇمكىن ەكەن. قاسقىر تۇك اۋرۋى وتە سيرەك كەزدەسەتىن اۋرۋ بولىپ، تۋما اۋرۋعا جاتادى، بەلگىسى كىسىنىڭ جۇزىنە نەمەسە دەنەسىنە ۇزىن، قويۋ تۇك قاپتايدى. كەيبىر زەرتتەۋلەر بۇل اۋرۋدىڭ تۋىلۋ سەبەبى گەن وزگەرىسىنەن بولادى دەپ قارايدى. (كەلەسى بەتتەن باستاپ، جوعارداعى ءبىر ۇيلى جانننىڭ سۋرەتتەرى، سۋرەتتەر سامۇرىق تورابىنان )

لەبىز قالدىرامىن اتى -ءجونى:   جاناما اتى

سىناق ءنومىر:   سىناق ءنومىر