ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

يران اۋە شابۋىلىنان قورعانۋ داعدىلى جىلدىق ماشىعىندا ٴوز ەلىندە وندىرىلگەن اۋە شابۋىلىنان قورعانۋ جۇيەسىن سىناق رەتىندە ىستەتتى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-10-14 09:31

 

ٴوز حابارىمىز. يران 10-ايدىڭ 13-كۇنى داعدىلى وتكىزىلەتىن اۋە شابۋىلىنان قورعانۋ جىلدىق ماشىعىندا «چياۋ شان» جانە «حاتام» اتتى ٴوز ەلىندە وندىرىلگەن اۋە شابۋىلىنان قورعانۋ ەكى ٴتۇرلى جۇيەسىن سىناق رەتىندە ىستەتىپ، باسقارىلمالى بومبىنى بەلگىلەنگەن نىساناعا ٴدال تيگىزىپ تابىسقا جەتتى.


اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

يران اۋە شابۋىلىنان قورعانۋ داعدىلى جىلدىق ماشىعىندا ٴوز ەلىندە وندىرىلگەن اۋە شابۋىلىنان قورعانۋ جۇيەسىن سىناق رەتىندە ىستەتتى

يران اۋە شابۋىلىنان قورعانۋ داعدىلى جىلدىق ماشىعىندا ٴوز ەلىندە وندىرىلگەن اۋە شابۋىلىنان قورعانۋ جۇيەسىن سىناق رەتىندە ىستەتتى